top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - SATICI BİLGİLERİ
MADDE 1.1 – SATICI Ünvanı : Bigg Clean E-TİCARETVE TİCARET LTD.ŞTİ. Telefon : +90 538 048 42 34
MADDE 1.2 – ALICI
Müşteri olarak BİGGCLEAN.COM alışveriş sitesi üyesi olan veya sipariş veren kişi. Üye alımında veya sipariş alımında  kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 - SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Mal ya da hizmet temel özellikleri BİGGCLEAN.COM adresinde yer almaktadır. Ürün temel özellikleri kablolama kılavuzunda.
Listelenen ve sitede ilan edilen Fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellemesi yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen Fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Malın/ Ürün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerinden oluşur

MADDE 3 - GENEL HÜKÜMLER
3.1) ALICI, BİGGCLEAN.COM internet sözleşme konusu ürünün temel sonucu, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri kapsayan bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ihtiyaç gereği teyidi sınırlarını beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, elde edilen vergiler dahil fiyat, ödeme ve teslimatı de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur. 3.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamakla birlikte her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde yer alan süre içinde ALICI veya sergilediği kişi/kuruluşa teslim edilir. 3.3) Kargo firmasının, ürün ALICI'ya teslimi karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 3.4) SATICI, sözleşme konusu ürün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım talimatları ile teslim edilmesinden sorumludur. 3.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa süresinin süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve genel olarak onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 3.6) SATICI, siparişin konusu ürünün veya hizmetin yerine getirilmesinin tamamlanması halinde sözleşme bedelini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa işleminin süresinin dolmadan tüketiciye bildirdiği ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI'ya iade eder. 3. 7) Ürün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ölüme teyid edilmesi. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 3.8) Ürün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurlarından kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce yasal veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans talebi ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu durumda nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 3.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi dağıtan hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi karakteristik durumlar sebep ile sözleşme konusu ürünün süresi içinde teslim edemezse, durumunu ALICI'ya bildirmele birlikte. Bu durumda ALICI siparişin iptal defteri, sözleşme konusu ürün varsa emsali ile değiştirmeni ve/veya teslimat süresini engelleyici emri ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanır. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutarları 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına genel olarak tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduklarından, ALICI, 

MADDE 4 - ÇAYMA HAKKI
ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürün (Konser ve Etkinlik Biletleri Hariç) sahibi veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim hizmetlerinden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir yargı göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanır. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı anda başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, kullanıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı alınır. Cayma gelirinin kullanımından harcamalar masraflar SATICI'ya aittir.
Cayma kullanımın kullanımı için 14 günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve üreticinin 5. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. Kişi veya ALICI'ya teslim edilen ürün faturası, (İade edilmek istenen ürün faturası kurumsal ise, geri iade ederken birimi düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte alınması gerekmektedir. Faturası işletmeleri adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI düşmediği takdirde tamamlanmayacaktır.)
b) İade formülü,
c) İade edilecek iade kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuar ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine vereceği kararlarda en geç 10 günlük süre içinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve 20 günlük süre içinde malı iade almakla sürer.
e) ALICI'nın kusurlarından yararlanma bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade gerçekleşirse ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle çalıştırma.
f) Cayma kullanımının kullanım nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limitinin tamamının altına düşürülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 
g) Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürün satıcıya geri giderken giden kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır.
h) SATICI ürünü satarken ALICI'dan tahsil edilecektir kargo ücretini iade etmez.

MADDE 5 - ÇAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI'nın uzantıları veya özellikleri onun kişisel gereksinimlerinin gerektirdiği sınırlar, nihai olarak geri tüketime elverişli olmayan ve hızlı bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihinin geçme olasılığı olan mallar ve ALICI tarafından ambalajın dağıtım süresinin olmasıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin Yapılandırma Yönetmelik sağlanması mümkün değildir.
İşbu Ön Bilgilendirmenin çalışmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI'nın mal veya hizmet satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. SATICI şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, TC Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralıkta yazılmış parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki yolcu heyeti heyetine veya misafir mahkemesine verebilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ücretinin 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki yargılama hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı hükümleri üst veya mahkemelerinde delil hükümleri ilgili alt parasal sınır 1.161,67 TL, b) 1/8/2003 ve 25186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL'dir.
İşbu Ön Bilgilendirme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – TARAFLAR
1.1 – SATICI Ünvanı : Bigg Clean E-TİCARETVE TİCARET LTD.ŞTİ.  Telefon : +90 538 048 42 34 Eposta adresi : info@epilatorkristal.com
1.2 – ALICI
Müşteri olarak Biggclean.com alışveriş sitesi üyesi olan kişi.
Üye alımında kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – KONU 
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait deepcleantr.com internet ortamındaki elektronik tüketici siparişini yaptığı aşağıdaki kaynaklı ve satış fiyatı belirtilen ürün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümler gereğince sınırlama hak ve yükümlülüklerinin saptanmasının.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Malın/ Ürün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerinden oluşur 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 ALICI, Biggclean.com  internet satış sözleşme konusu ürünün temel içeriği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun bedelinin ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI'nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri kapsadığı bilgi sahibi olduğunu ve elektronik masrafı gerekli teyidi beyan eder.
ALICI; bu sözleşmeyi elektronik davaları teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ödenen vergiler dahil fiyat, ödeme ve teslimatın yayılmasını de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamakla birlikte her ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde bulunan ön bilgiler içinde bulunduğu süre içinde ALICI veya sergilediği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 
4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatlarını kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4 Kargo firmasının, ürün ALICI'ya teslimi karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.5 SATICI, sözleşme konusu ürün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım talimatları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa süresinin süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.7 SATICI, siparişin konusu ürünün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükünün süresinin dolmadan tüketiciye bildirmesi ve ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.8 Sözleşme danışmanlığı ürününün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması kutuları. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.9 ALICI alışveriş sırasında sistem tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai öngörünün kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yöneticileriz kişilerce vicdani veya hukuka aykırı olarak kullanım nedeni ile ilgili banka veya finans isteği ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürününe 3 gün içinde SATICI'ya yönelik yaptırımlar. Bu durumda nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 
4.10 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi dağıtan hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi belirtiler neden ile sözleşmeden doğan ürünün süresi içinde teslim edemezse, durumu ALICI'ya göre tahminle. Bu durumda ALICI siparişin iptal defteri, sözleşme konusu ürün varsa emsali ile değiştirmeni, ve/veya teslimat sürecini engelleyici emri ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanır. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutarları 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.11 SATICI tarafından bir kampanya boyunca ile alınması gereken puanlar sadece bir alaşım için geçerlidir. Bu puanlar ürün iadesi yapılsa bile geri iade edilmez.
ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarların bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarının özelliklerine tamamen banka işlem süreci ile ilgili oldukları, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarların banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının 2 ile 3 haftayı bulabileceğini yolcuları kabul etmektedir.

MADDE 5 – ÇAYMA HAKKI ALICI
Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep gösterilmemesi gerekir cayma yükümlülüğü.
Ancak, tatiller, bayramlar, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI'ya özel olarak satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon gezilerinde ürünleri elde edememekte; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.
Cayma kullanımının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde kullanım dışı kalmamış olmaları. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. Kişi veya ALICI'ya teslim edilen ürün faturası, (İade edilmek istenen ürün faturası kurumsal ise, iade ederken düzeni düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte alınması gerekmektedir.
b) İade formülü,
c) 14 günlük süre içinde iade edilecek olan kutu, ambalajı, varsa standart aksesuar ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler SATICI'ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.
Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürün kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil edilecektir kargo ücretini iade etmez.
Ürün SATICI'ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında ALICI'ya ibraz verilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda eksikliklerini gidermek amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün alınmasından itibaren 5 gün SATICI'ya gitmemesi durumunda işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI'ya geri gönderilecektir. Ürünle birlikte iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır. 

MADDE 6 – ÇAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan bozulma kabul edilmemektedir.

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, alacak gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zararını ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI'nın temerrüdünün SATICI'nın kusurlarından kaynaklandığı hallerde ALICI'nın herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME
İşbu Ön Bilgilendirmenin çalışmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI'nın mal veya hizmet satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. SATICI şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, TC Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralıkta yazılmış parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki yolcu heyeti heyetine veya misafir mahkemesine verebilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68 inci maddesi gereği Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il hakem heyetlerine başvuru suçluları.Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.
b) Belirtilen değer üzerinde olan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesinde, Tüketici Mahkemesinin kullanım yeri ise Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurunun yapılması gerekmektedir. 
İşbu önbilgilendirme ticari amaçlı yapılmaktadır.
Lütfen Dikkat: Kargo tutanağını kargodan önce kargo paketinizin taşınmasından dolayı lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiç bir belgeyi şubeden kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz gönderilir. Kargo paketinin teslim alınması durumunda teslim alınması durumunda gönderilen yükümlüklerden veya eksikliğinden deepcleantr.com sorumlu değildir.
15. Bu şart ve şartların tamamı Türk Hukukuna tabidir.                                                                                                                                                      
Bigg Clean E Ticaret ve Ticaret LTD ŞTİ

+90 538 048 42 34

 info@epilatorkristal.com

bottom of page